شماره هفتم فراصنعت فاوا

فاوا در بودجه ۹۵ کشور کجاست؟

فاوا در بودجه 95
نوشته شده توسط admin

آنچه مسلم است توسعه فاوا بدون توجه به ابعاد اقتصادی خیلی امکانپذیر نیست، لذا در بحث توسعه در حوزه فناوری اطلاعات هم باید جایگاه این امر مهم در بودجه سالانه کشور مورد توجه قرار بگیرد.

در گزارش زیر سعی شده است به جزییات بودجه شبکه ملی اطلاعات در برنامه توسعه ششم پرداخته شود که در ادامه می‌خوانید.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه عمرانی، سه بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، مدیریت یکپارچه منابع شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای شبکه ملی اطلاعات را بودجه‌بندی کرده است.

همچنین دولت در بخش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۱۷,۴۵۱,۶۱۵ میلیون ریال را به‌عنوان بودجه عمرانی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته است.

در سال جاری قرار است ۵۰,۷۱۲ میلیون ریال به مدیریت منابع شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده شود. برآورد سال ۹۵ برای این بخش، رقم ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است که در سال‌های بعدی برنامه ششم توسعه تا سال ۱۳۹۹ به ۳۲۲,۰۸۱ میلیون ریال می‌رسد.

برآورد سال ۹۵ توسعه کاربردهای شبکه ملی اطلاعات هم رقمی ۲۲,۰۰۰ میلیون ریالی در لایحه بودجه است.

در رابطه با وزارت ارتباطات و فناوری، بودجــه وزارت ارتباطات به همراه تمامی سازمان‌های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است که سهم خود وزارت ارتباطات به‌جز دستگاه‌های تابعه ۱,۸۳۴,۳۴۶ میلیون ریال است. لایحه بودجه ســال در بخش برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های ســرمایه‌ای فصل ارتباطــات و فناوری اطلاعــات، رقم ۷۱۸,۵۱ میلیــون ریــال از محــل منابع ملــی در بخش هزینه‌ای در نظر گرفته است. رقــم ۷۰۱,۰۰۰ میلیون ریال هــم در بخش هزینه‌ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شــده که با این حســاب مجموع اعتبــارات هزینه‌ای از فصــل ICT رقم ۱,۴۱۹,۵۵۱ میلیون ریال می‌شود.

ارقــام ۱,۲۳۰,۰۵۶ میلیــون ریال برای پژوهشــگاه فضایــی ایــران، ۳,۷۱۱ میلیون ریــال بــرای دبیرخانه شــورای عالی فناوری اطلاعــات، ۳۷,۷۰۰ میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، ۱,۷۸۹ میلیــون ریال برای دبیرخانه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۱۳۵,۶۳۴ میلیون ریال برای ســازمان فضایی ایران، ۳۰۷,۸۸۸ میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۸۰۳,۰۲۳ میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویــی در لایحه بودجه به‌عنوان بودجه جاری این سازما‌ن‌ها دیده شده است.

در ایــن لایحه ســهمی جاری برای شــرکت پســت جمهــوری اســلامی ایران و شــرکت ســهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده اســت اما بودجه آنها اعم از عمرانــی و اختصاصی ســال ۹۵ به‌ترتیــب ۳۱۰,۰۰۰ و ۲۰۰,۰۰۰ میلیــون ریال در نظر گرفته شــده اســت.
بودجه مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان بازوی عملیاتی شورای عالی فضای مجازی، نســبت به بودجه سال جاری مالی ۲۴,۱۴ درصد رشد کرده است.

در لایحه مذکور هیچ رقمــی مربوط به تملک دارایی‌های ســرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی مرکــز ملی فضای مجازی کشور قید نشده است.

دولت در لایحه بودجه ســال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نــرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهــای مخابراتی به‌عنوان درآمدهای خود پیش‌بینی کرده اســت. این افزایش قیمت ناشــی از بند الحاقی تبصره ۱۹ به لایحه بودجه ۹۴ بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و نرخ تمامی پیامک‌ها اعم از عادی، انبوه و تبلیغاتی را گران کرد.

درباره نویسنده

admin

دیدگاهتان را بنویسید